Biuro Geologii i Sozologii "GEOTECHNIKA" wykonuje usługi z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska, w tym związanych z lokalizowaniem i projektowaniem inwestycji szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska. Biuro istnieje od czerwca 1990 r i funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne w oparciu o ustawę o działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w szeroko rozumianej geologicznej obsłudze budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związaną z tym problematyką ochrony środowiska.
Zakresem działania obejmujemy obszar całego kraju.

Biuro nasze oferuje następujący zakres usług z dziedziny geologii i ochrony środowiska :

 • wykonywanie badań geologiczno - inżynierskich oraz badań geotechnicznych dla lokalizowania i projektowania inwestycji i obiektów budowlanych, wraz z obsługą geotechniczna w trakcie realizacji inwestycji (odbiory wykopów fundamentowych, kontrola zagęszczenia itp.),
 • sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko obiektów i inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska, dla różnych etapów realizacji tych inwestycji oraz audytów środowiskowych zakładów przemysłowych,
 • wykonywanie badań hydrogeologicznych i sporządzanie opracowań hydrogeologicznych, w szczególności dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne lub związanych ze składowaniem na powierzchni ziemi substancji lub odpadów mogących te wody zanieczyścić.
 • wykonywanie badań geosozologicznych terenów, w tym badań geochemicznych i hydrogeochemicznych gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonywanie ocen stanu czystości środowiska wodno - gruntowego.
 • wykonywanie badań geologiczno - surowcowych dla udokumentowania złóż surowców budowlanych, łącznie z wykonywaniem koniecznych opracowań geologiczno - górniczych dla prowadzenia eksploatacji tych złóż .

Spośród kilkuset inwestycji budowlanych, dla których sporządzaliśmy opracowania geologiczne i środowiskowe możemy wymienić :

 • kilkanaście lokalnych składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym składowisko odpadów przemysłowych i toksycznych dla ZPB "BORUTA" w Zgierzu, laguna osadowa i nowoprojektowane składowisko odpadów z oczyszczalni ścieków ZChiTS "BORYSZEW" S.A. w Sochaczewie, składowisko odpadów komunalnych dla miasta Łodzi we wsi Łaskowice - ostatnio baza sprzętowa firmy ASMABEL przy ul. Odlewniczej w Warszawie,
 • kilkanaście oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalnia przemysłowa ZChiTS BORYSZEW-ERG w Sochaczewie i oczyszczalnie gminne w Borówku i Czarnożyłach oraz oczyszczalnia miejska w Grajewie
 • kilkadziesiąt stacji dystrybucji paliw płynnych, w tym stacje koncernu STATOIL przy ul. Przybyszewskiego i Piłsudskiego w Łodzi, stacja paliw ESSO w Żyrardowie, kilkanaście stacji paliw CPN i PKN ORLEN w Łodzi, Skierniewicach, Płocku, Mszczonowie i Żyrardowie, stacja paliw DEA w Skierniewicach
 • szereg inwestycji przemysłowych w tym Łódzki Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy, fabryka ZIPO w Skierniewicach, fabryka obuwia "Faure & Mache" w Skierniewicach, tereny "F & M Logistic" w Mszczonowie, audyty środowiskowe PPKL "Keramzyt" w Mszczonowie oraz ZPB "Syntex" w Łowiczu ( we współpracy z TEBODIN Polska), fabryki elementów amortyzacyjnych BTR Poland w Skierniewicach oraz rurowych elementów przesyłowych UPONOR Polska w Sochaczewie,
  liczne małe i średniej wielkości złoża kruszyw budowlanych i surowców ceramicznych oraz oparte na nich zakłady górnicze - największym do tej pory dokumentowanym złożem było złoże kruszywa naturalnego "Pieńsk" woj. jeleniogórskie o powierchni 172,0 ha i zasobach geologicznych 45 mln Mg kruszywa.
  kilkaset obiektów budowlanych, dla których wykonywaliśmy badania geologiczno - inżynierskie i geotechniczne w tym między innymi w ostanich latach :
  • tereny dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w Żernikach pod Poznaniem,
  • supermarket TESCO przy ul. Połczyńskiej w Warszawie,
  • Hale UPONOR Polska w Sochaczewie,
  • osiedle mieszkaniowe "Księżopole w Brwinowie,
  • obiekty Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie,
  • osiedle mieszkaniowe przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie

Biuro w zakresie analiz środowiskowych i laboratoryjnych jest stałym współpracownikiem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej gdzie wykonujemy wszystkie badania fizyko-chemiczne.
Badania fizyko-mechaniczne wykonujemy we własnym laboratorium mechaniki gruntów.

W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy kilkanaście opracowań geosozologicznych dotyczących oceny stanu zanieczyszczenia podłoża gruntowego a w tym :

 • badania stanu środowiska gruntowego w podłożu projektowanego skladowiska paliw alternatywnych dla cementowni Wierzbica S.A. wchodzącej w sklad koncernu Lafarge,
 • badania stanu środowiska wodno - gruntowego w podłożu projektowanej fabryki rurowych systemów przesyłowych UPONOR Polska w Sochaczewie,
 • badania stanu podłoża gruntowego likwidowanego budynku galwanizerni na terenie zakładu VEKA Polska w Skierniewicach,
 • badania stanu środowiska w rejonie awarii rurociągów naftowych w miejscowościach Kwiatek i Retki dla

Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągow Naftowych PERN w Płocku, we współpracy z Przedsiębiorstwem Geologiczno - Inżynierskim "GEOTEST" Sp. z o.o we Włocławku. www.geotest.com.pl
W zakresie badań geotechnicznych i geologiczno - inżynierskich jesteśmy stałym współpracownikiem koncernu
BURO HAPPOLD Polska w Warszawie - www.burohappold.com