Biuro Geologii i Sozologii "GEOTECHNIKA" oferuje wykonanie usług z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska, w szeroko rozumianym zakresie geologicznej obsługi budownictwa i procesów inwestycyjnych oraz związanej z tym problematyki ochrony środowiska a w tym :

  • wykonywanie badań geologiczno- inżynierskich i badań geotechnicznych obiektów i inwestycji budowlanych dla różnych etapów realizacji, wraz z obsługą geotechniczną w trakcie realizacji inwestycji (odbiory wykopów fundamentowych, kontrola zagęszczenia nasypów itp.),
  • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko obiektów i inwestycji budowlanych dla różnych etapów realizacji inwestycji, w tym obiektów i inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko oraz przeglądów ekologicznych obiektów przemysłowych i jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie badań hydrogeologicznych i sporządzanie opracowań hydrogeologicznych, w szczególności dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne lub związanych ze składowaniem na powierzchni ziemi substancji lub odpadów mogących te wody zanieczyścić,
  • wykonywanie badań geosozologicznych terenów oraz badań geochemicznych i hydrogeochemicznych gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonywanie ocen stanu czystości środowiska wodno - gruntowego w terenach przemysłowych,
  • wykonywanie badań geologiczno - surowcowych dla udokumentowania złóż lokalnych surowców budowlanych, łącznie z wykonywaniem niezbędnych opracowań geologiczno - górniczych dla prowadzenia eksploatacji tych złóż,
  • wykonywanie dokumentacji projektowych rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej a zwłaszcza w wyniku powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, w tym dokumentacji dla wypelnień wyrobisk obojętnymi materiałami allochtonicznymi.